روح، ولایت است

یکی از آن عنایت‌ها و کلمات اعجازانگیز این است. «روح، همان ولایت است.» اگر سؤال شود آیا روایتی صریح به این معنا وجود دارد، می‌گوییم خیر. اگر بود که این کلمات، گنجی از مکنون غیب تلقی نمی‌شد. اما قرائنی از آیات و روایات وجود دارد که این مطلب را تأیید می‌کند.
به عنوان مثال: « و نفختُ فیه من روحی.»  
با دقت در روایات می‌توان پی برد آن چیزی که به طور خیلی خاص مربوط به خداست، ولایت است.
" کلمة لا اله الاّ الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی "
ـ" ولایة علی بن ابیطالب حصنی فمن دَخل حصنی امن من عذابی "
ـ « یسئلونک عَن الرّوح، قل الروح من امر ربی. » 
روح از امر است. همانطور که می‌دانیم اطاعت أمر، ولایت را زیاد می‌کند. بی أمری ، ولایت را کم می‌کند.
بنابراین، عبارت صریح وجود ندارد؛ اما می‌توانید درستی آن را با قرائن زیادی اثبات کنید.

/ 0 نظر / 4 بازدید